Wikipedia n'inglés

La Wikipedia n'inglés ye la edición de Wikipedia n'inglés. Entamo'l 15 de xineru de 2001, a fecha de 13 de xunetu de 2012 tien más de 4 millones d'artículos, faciendo'l númberu 1 nel ranking de toles Wikipedies.


Developed by მერაბ მგელაძე